Warunki korzystania z serwisu

§1 DEFINICJE

Usługodawca – Dom Wycieczkowy „ZACISZE” Artur Eugeniusz Łukawski z siedzibą w Sandomierzu, adres: ul. Portowa 3A, 27-600 Sandomierz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 8641957210, REGON: 382141115. 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiekcie Dom Wycieczkowy Zacisze, a także zasady przechowywania oraz edytowania danych.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis zacisze-sandomierz.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

§3 POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usłogodawca. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

§4 REZERWACJA 

 1. Celem dokonania Rezerwacji online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych. 
 2. Rezerwacja online dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego. 
 3. Po dokonaniu rezerwacji klient może uiścić opłatę za pobyt przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 4. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. 
 5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). 

§5 ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI 

 1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie z zarządcą Domu Wycieczkowego Zacisze pod numerem tel.: +48 533 156 162 lub +48 695 332 488.
 2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja. 

§6 REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu na adres:

recepcja@zacisze-sandomierz.pl

 1. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 

§7 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY 

 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie. 
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 

§8 DANE OSOBOWE 

 1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy.
 2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zaznaczenie opcji „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Zasady i warunki rezerwacji” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.